صنعت کار » اسدالله قره خانی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
در سال های اخیر متاسفانه توجه مناسبی به بخش پتروشیمی صورت نگرفته و از زمانی که شرکت ملی پتروشیمی تحت تاثیر خصوصی سازی قرار گرفته و تمام پتروشیمی ها واگذار شده است، شرکت ملی پتروشیمی به یک ستاد کم خاصیت تبدیل شده که در این راستا پتروشیمی ها رها شده اند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك