صنعت کار » اسراف در مصرف برق

در پاسخ به استفتائات مديران عامل شركتهاي توزيع برق قم و خوزستان عنوان شد؛
مراجع عظام تقليد در پاسخ به استفتائات مديران عامل شركتهاي توزيع برق قم و خوزستان بر صرفه جويي و ضرورت پرهيز از اسراف در مصرف برق تاکید کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات