صنعت کار » اسقاط

تصمیم گیری دولت مبنی بر اجرای قانون هوای پاک نیازمند همکاری خودروسازان، واردکنندگان و مراکز اسقاط خودرو در کشور است، به گونه ای که اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف انتظار، منوط به همکاری این سازمان ها است، چرا که هیچ یک توانایی به دوش کشیدن به تنهایی بار سنگین نوسازی ناوگان کشور را ندارند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك