صنعت کار » اسکله‌های نفتی

با حرکت طوفان سهمگین آیدا به سوی اسکله‌های نفتی آمریکا در خلیج مکزیک، شرکت‌های نفتی آمریکایی ۹۱ درصد تولید نفت خود را که معادل ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز است، تعطیل کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات