صنعت کار » اسکله های شرکت پایانه‌های نفتی ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد؛
تاکید بر استراتژی ملی نفت در واگذاری تدریجی عملیات بهره‌برداری یکی از سرفصل های اساسی در صنعت نفت کشور است و لازم است در حوزه صیانت از دارایی ها و یکپارچه سازی آنها ، این بخش به گونه ای مدنظر قرار گیرد که درحیطه بهره برداری نیز رفته رفته کارها به بخش خصوصی سپرده شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك