صنعت کار » اسکوتر برقی

در شرایطی صنعت خودرو در تلاش برای ورود به حوزه های جدید و فناوری های روز این صنعت است که کارشناسان معتقدند توجه به استارتاپ ها و توانایی بخش خصوصی می تواند ایران را در ردیف تولیدکننده این دسته از وسایل نقلیه قرار داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك