صنعت کار » اشتراک‌های خانگی برق به کنتورهای هوشمند

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر:
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: براساس اجرای طرح فراسامانه هوشمنداندازه گیری و مدیریت انرژی(فهام) اشتراک‌های خانگی برق نیز به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك