صنعت کار » اصلاح قیمت

در حالی با افزایش نرخ ارز بر اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه داخلی تاکید می شود که به نظر می رسد با ورود وزیر صمت به این موضوع، به زودی باید شاهد اصلاح قیمت گذاری در صنایع مادر از جمله صنعت فولاد باشیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات