صنعت کار » اصلاح نظام اداری

کاهش بوروکراسی همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام اداری و اقتصادی کشور بوده به گونه ای که در دهه های گذشته و در راستای کاهش روند کاری، ستاد تحول اداری در دولت پنجم و ششم تشکیل شد که این نهاد نیز در درون نظام بوروکراتیک استحاله و حل شد و در نهایت خود نیز به جزیی از همان نظام بوروکراتیک اداری تبدیل شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات