صنعت کار » اضافه کار

اضافه کار اجباری علی رغم اینکه مشروط است اما این روزها هستند کارفرمایانی که بدون لحاظ کردن شرایط قانونی, اضافه کار را اجباری اعلام می کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك