صنعت کار » اطلس ملی فولاد ایران

در ویرایش جدید اطلس ملی فولاد ایران انجام شد:
"ویرایش جدید اطلس ملی فولاد ایران"، اطلاعات نقشه فولاد کشور تکمیل و نرم افزار واقعیت افزوده، طراحی و پیاده سازی شده را در دسترس قرار داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات