صنعت کار » اعتصاب کارگران مس

کارگران بزرگترین معدن مس جهان با رد پیشنهاد نهایی گروه بی اچ پی در خصوص دستمزد، به اعتصاب رای دادند که نگرانیهایی در خصوص تامین جهانی این فلز ارزشمند را برخواهد انگیخت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات