صنعت کار » اعضای شورای سیاستگذاری

رئیس هیات عامل ایمیدرو، گفت: نظرات پیشنهادی برای اجرای هرچه مطلوب‌تر فاز عملیاتی سند جامع گوهرسنگ ها، طی دو هفته آینده نهایی و ارایه شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات