صنعت کار » اعطای تسهیلات به کشاورزان

جهت تسهیل در ارائه خدمات تسهیلاتی به کشاورزان از منابع بند الف تبصره 18، بانک توسعه تعاون امکان ارائه تسهیلات جهت زمین‌های زراعی فاقد سند رسمی را فراهم آورد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات