صنعت کار » اعلام فراخوان

بررسی عملکرد خودروسازی های بزرگ در فراخوان ها؛
شرکت های بزرگ خودروسازی جهان در طول سال های فعالیت خود گاهی برای ارتقا کیفیت عملکرد خودرو در قسمت های مختلف و همچنین آگاهی بخشی به مشتریان در مورد قطعات مختلف به خصوص مسائل ایمنی، فراخوان های عمومی منتشر می کنند اما در فرهنگ ایرانی فراخوان به معنای یک عیب بزرگ در خودرو استنباط می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك