صنعت کار » اعمال تحریم‌های جدیدی بر علیه ایران

بلومبرگ در گزارشی نوشت چیز زیاد دیگری در ایران برای تحریم کردن توسط آمریکا باقی نمانده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات