صنعت کار » افتتاح شعبه

با حضور قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان و رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت و هیئت همراه, شعبه بانک تجارت پتروشیمی شهید تندگویان افتتاح شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك