صنعت کار » افت تولید

 سهم بخش صنعت به کمتر از ۱۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. این در حالی است که به گزارش رسمی مرکز ملی آمار ایران، این سهم در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۴‌درصد بود. ادامه
صنعت ایران ۱۰ سال در خلق ارزش درجا زده است. بنا به گزارشی که یونیدو منتشر کرده، طی یک دهه و حدفاصل سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ میزان خلق ارزش در بخش صنعت ایران ثابت مانده است ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك