صنعت کار » افت لیر

لیر در آخرین دور از معاملات ارزی ۱.۴ درصد ریزش کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات