صنعت کار » افزایش تعرفه های آب و برق

مصرف برق شاخصی برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی هر کشور محسوب می گردد ، بنابر این ارائه آمارهائی مبنی بر مصرف برق در ایران بیش از متوسط جهانی ، به فرض صحت! ، نمی بایست مبنائی برای اصرار بر کاهش مصرف آن گردد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات