صنعت کار » افزایش تولید خودروسازان

افزایش تولید خودروسازان بدون ارزیابی شرایط بازار منجر به تشدید رکود در بازار این صنعت خواهد شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات