صنعت کار » افزایش تولید خودروی

افزایش تولید خودروی هرچند می تواند شرایط رکودی بازار را تغییر دهد اما نیازمند پیش شرط هایی است که باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت قرار گیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات