صنعت کار » افزایش تولید دو میلیون بشکه ای نفت عربستان

روزنامه سوری تشرین تحلیل کرد؛
آمریکا به خوبی می دانست که حاکمان عرب حوزه خلیج فارس توانایی ‘نه گفتن’ به درخواستش برای افزایش تولید نفت را ندارند. باقی ماندن آن ها در قدرت هزینه ای دارد که باید به واشنگتن بپردازند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات