صنعت کار » افزایش تولید فولاد مبارکه

سرپرست سازمان صمت استان اصفهان در بازدید از فولاد مبارکه:
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در بازدید از فولاد مبارکه گفت: نقش صنایع بزرگ استان اصفهان و ظرفیت‌هاى عظیم این صنایع به‌ویژه فولاد مبارکه براى افزایش تولید و ایفاى نقش در اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات