صنعت کار » افزایش خودرو تولید داخل

"صنعت کار "صنعت خودرو در سند چشم انداز 1404 را بررسی می کند؛
تیراژ از پیش تعیین شده تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سند چشم انداز برای سال 1404 از همان ابتدا کمی خوشبینانه و غیر قابل دستیابی به نظر می رسید. با کمی تفحص در آمار تولید سال های اخیر می توان دریافت تولید 3 میلیون خودرو در آن سال حتی مرزهای خوشبینی را پشت سر گذاشته و به حیطه غیر ممکن ها وارد می شود چرا که بهترین تیراژ خودروسازی ایران در پنج سال گذشته چیزی در حدود 1.5 میلیون دستگاه بود که آن هم در سال 1396 و در ایده آل ترین شرایط پسا برجامی اتفاق افتاد. حال تا 1404 تنها نزدیک به 8 سال زمان باقی است. آیا تیراژ تولید 3 میلیون دستگاهی صنعت خودرو در 1404 دست یافتنی است؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات