صنعت کار » افزایش خودسرانه قیمت ها

رئیس اتاق اصناف ایران:
بنگاه ها حق افزایش خودسرانه قیمت ها را ندارند رئیس اتاق اصناف ایران، گفت: هیچ بنگاه تولیدی و صنفی حق ندارد قیمت کالا و خدمات خود را به صورت خودسرانه افزایش دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك