صنعت کار » افزایش سرمایه بیمه دی

هیئت مدیره بیمه دی افزایش سرمایه 234 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات