صنعت کار » افزایش سهام تسلا

ایلان ماسک با پشت سر گذاشتن جف بزوس به ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات