صنعت کار » افزایش قیمت خودروها

وزیر صمت در حاشیه ستاد تنظیم بازار:
وزیر صمت در حاشیه ستاد تنظیم بازار گفت: دستور ماه قبل رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که قیمت گذاری ها باید اصولی باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات