صنعت کار » افزایش قیمت صادرات گاز روسیه

شرکت گازپروم روسیه دستورالعمل قیمت ۲۰۲۱ برای صادرات گاز طبیعی را افزایش داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات