صنعت کار » افزایش قیمت محصولات لبنی

واکنش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گران فروشی لبنیات:
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت های لبنی هشدار داد هر گونه افزایش قیمت تخلف محسوب می شود و پرونده متخلفین نیز به تعزیرات حکومتی ارسال می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات