صنعت کار » افزایش قیمت نان

باتوجه به اینکه نانوایان نسبت به عدم تغییر قیمت نان طی چهار سال گذشته اعتراض دارند، معاون وزیر کشاورزی از تصمیم‌گیری برای اعمال تغییر در قیمت نان پس از ماه رمضان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات