صنعت کار » افزایش قیمت LNG

افزایش قیمت محموله های تک گاز طبیعی مایع (LNG) در هفته های اخیر به دلیل تقاضای قوی در آسیا و اروپا که با دمای گرمتر از حد معمول هوا روبرو شده اند، عنوان شده است اما این تنها عامل رشد قیمت نبوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات