صنعت کار » افزایش موجودی انبار خودروسازان

وضع تحریم ها و عدم دسترسی قطعه سازان به برخی مواد و محصولات وارداتی منجر به افزایش تعداد ناقصی های موجود در انبار خودروسازان شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات