صنعت کار » افزایش نرخ ارز صادرات

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ابراز امیدواری برای رشد صادرات تا پایان سال گفت: علیرغم این رشد به میزان صادرات سال گذشته نخواهیم رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات