صنعت کار » افزایش نرخ کالا

رییس سازمان صمت سیستان و بلوچستان در کارگروه تنظیم بازار شهرستان زاهدان تاکید کرد:
رییس سازمان صنعت سیستان و بلوچستان گفت: در شرایط موجود نقش نظارت‌های سایر دستگاه ها و هم کاری بین دستگاهی در قالب گشت های مشترک، تاثیرگذار خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات