صنعت کار » افزایش هزینه

در حالی طی ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به پارسال بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته که در این بین خودرو بالاترین حد تورم را به خود اختصاص داده و هزینه‌های مردم در این بخش به طور متوسط ۱۰۹ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات