صنعت کار » افزایش هزینه‌های دولت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یارانه‌ای که در قالب ارز ۴٢٠٠ تومانی پرداخت می‌شود، علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند سبب تحمیل تورم به مجموعه اقتصاد کشور شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات