صنعت کار » افزایش وام مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران:
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات