صنعت کار » افزایش کرایه اتوبوس های مسافری

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل :
معاون حمل و نقل سازمان راهداری با بیان اینکه هنوز علت تامه سانحه سنندج مشخص نشده است، گفت: تانکر سوخت ۷.۵ ساعت قبل از سانحه، وارد کشور شده بود و باید دید این مدت کجا بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات