صنعت کار » افشار فتح‌اللهی

با حکم وزیر صمت انجام شد :
افشار فتح‌اللهی مدیر کل حوزه وزارتی با حفظ سمت، سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات