صنعت کار » اقتصاد ترکیه

نرخ تورم ترکیه در استانه رسیدن به ۲۰ درصد قرار گرفت. ادامه
نرخ بیکاری ترکیه مجددا به زیر ۱۳ درصد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات