صنعت کار » اقتصاد ترکیه

نرخ تورم ترکیه در استانه رسیدن به ۲۰ درصد قرار گرفت. ادامه
نرخ بیکاری ترکیه مجددا به زیر ۱۳ درصد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات