صنعت کار » اقتصاد جهان

ادامه جنگ تجاری آمریکا و چین باعث کاهش رشد اقتصادی جهان به کمترین میزان از زمان رکود سال ۲۰۰۸ رسیده و با تاثیر منفی بر تقاضای نفت، قیمت هفتگی طلای سیاه را تا ۱.۵ درصد پایین آورده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات