صنعت کار » اقتصاد حوزه معدن

یادداشت/
شرایط فعلی کشور و جهان که با تهاجم صورت گرفته از سوی ویروس مخرب کرونا منجر به بروز مشکلات و چالش های متعددی در حوزه های مختلف فارغ از بعد مکانی و محدوده جغرافیایی شده است و در حال حاضر باید پذیرفت که این مهمان ناخوانده با سرعت زیاد کل جهان را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات