صنعت کار » اقتصاد خاورمیانه

صندوق بین المللی در گزارشی پیش بینی کرد رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه کاهش یابد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات