صنعت کار » اقتصاد غیرنفتی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در سفر به استان آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی و صنعتی این استان بازدید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات