صنعت کار » اقتصاد فناورانه

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به افتتاح صندوق پژوهش و فناوری نفت و اجرای طرح خرید تضمینی در این صنعت، گفت: اقتصاد فناورانه این صنعت شاهد تحولات جدیدی شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات