صنعت کار » اقتصاد مهر

امروزه موسسات مالی واعتباری ازفعالیت های اجتماعی به عنوان یک استراتژی مهم استفاده می کنندودراین میان، بانک مهر اقتصاد در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، هزینه های مربوط به تهیه و چاپ سررسید نوروزی را صرف جنگل کاری در۱۸۰ هکتار از اراضی استان خوزستان نمود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات