صنعت کار » اقتصاد چین

استمرار افزایش بهای سنگ آهن با توجه به کاهش قیمت نفت در دوره گسترش کرونا که متقاضیان آن به‌تازگی مایل به پرداخت هزینه خریداران درصورت موافقت با تخلیه بار کامل تانکرها بوده‌اند، در مقابل کاهش قیمت جهانی نفت امروزه به امر شگفت‌آوری تبدیل شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات