صنعت کار » اقدام

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آمادگی این صنعت برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ با توجه به ظرفیت‌های موجود و اقدام‌های در حال انجام خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات